EMPTY
Cursussen - Workshops

Mobiele elektrische installaties

Tal van deelmarkten in het vervoer bieden carrosseriebouwers gelegenheid voor verdere specialisatie. Dankzij speciale mobiliteitsoplossingen van carrosseriebouwers kunnen opdrachtgevers hun klant, patiënt, leerling of burger in de eigen omgeving benaderen voor presentaties, demonstraties, promotie, voorlichting, zorg, onderwijs, instructie, etc.

Voorbeelden van deze mobiele toepassingen treft u aan in de medische zorg, de ambulante handel, promotie- en marketing van producten en diensten, voorlichting, onderwijs en dienstverlening, service en onderhoud, vrije tijd en sport.

Elektrische mobiliteit

Specialisatie houdt ook in dat u zich nieuwe technieken eigen maakt en vertrouwd raakt met de geldende (veiligheids)normen en voorschriften. Een van deze speciale technieken betreft de 230 –400V mobiele elektrische laagspanningsinstallaties, verkregen via een walvoeding, een (boord)generator of door omzetting vanuit 12 - 24 V (boord)voeding. Nogal eens wordt hierbij naar de veiligheidsnorm voor vaste (huis/bedrijfs)installaties, de NEN 1010, gerefereerd. Op zich juist, maar sinds 2008 is hieraan de speciale rubriek 717 ‘Verplaatsbare eenheden’ toegevoegd. En dit behoeft verduidelijking. Daarom heeft CarrosserieNL de cursus ‘Mobiele elektrische installaties in de carrosseriebouw’ ontwikkeld.

Cursus voor de praktijk, ook voor uw installateur

Het cursusmateriaal richt zich op deelnemers die van huis uit geen specialist zijn op dit elektrotechnisch terrein. De belangrijkste veiligheidsmaatregelen uit NEN 1010 komen aan de orde. Ook wordt ingegaan op de verschillen tussen een vaste en een mobiele installatie. Met diverse demonstratieborden worden gevaarlijke foutsituaties gesimuleerd en leert u het veiligheids-niveau van de verschillende installatiemethoden kennen.

Ook voor uw installateur
U installeert niet zelf, maar laat dit de lokale installateur doen. Maar is hij op de hoogte van de veiligheidseisen voor mobiele installaties? Hij is ook welkom, maar wel samen met u, carrosseriebouwer

Voor meer informatie en aanmelding voor een vrijblijvend eerste gesprek kunt u contact met ons opnemen, tel. 0252-265227 of info@cintec.nl.